Mokyklos direktorius organizuoja mokyklos veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu:

  • organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus;
  • organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę;
  • užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Nerekomenduojami kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų.

Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, skiriamas minimalus privalomų pamokų skaičius. Maksimalus privalomų pamokų skaičius gali būti skiriamas suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Mokykla užtikrina nuo kūno kultūros pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą.

Per dieną neorganizuojama daugiau kaip 7 pamokos.

Mokinių laisvas laikas išnaudojamas neformaliam ugdymui, savišvietai.