Mokyklos misija

Mokiniams ir mokytojams sudaromos geros sąlygos siekti aukštesnės ugdymo kokybės, atsižvelgiant į  kiekvieno   mokinio įgimtas galimybes:
bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei (savivaldos institucijų veikla);
užtikrinti moksleiviams saugias ugdymosi sąlygas (dėmesys kiekvienam vaikui, teikiama pedagoginė-psichologinė, logopedinė bei medicininė pagalba);
plėtoti mokinių ir mokytojų saviraišką (neformalionjo švietimo pasirenkamųjų dalykų  pasiūlos įvairovė, palankios sąlygos mokytojų patirties skleidimui ir tobulinimuisi);
diegti modernias informacines technologijas ir rūpintis pedagogų kvalifikacija.

 

Mokyklos vizija

Šunskų pagrindinė mokykla – bendrojo lavinimo mokykla,
ugdanti pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas,
siekianti sudaryti kiekvienam mokiniui atitinkančią jo amžių, interesus,
gebėjimus mokymosi aplinką, kuri įgalintų įgyti ir nuolat plėtoti
mokinių gebėjimus atitinkančias kompetencijas, kad jie galėtų sėkmingai
gyventi ir dirbti šiuolaikinėje visuomenėje.