BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO

   1. 2017-2018 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau – ugdymo planas) reglamentuoja priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo (ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių) programų, taip pat ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą Marijampolės sav. Šunskų pagrindinėje mokykloje (toliau – mokykla).
   2. Ugdymo plano tikslas – siekti, kad mokykla tikslingai, veiksmingai organizuotų ir įgyvendintų ugdymo programas.
   3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas…

  2017-2018 Sunsku mokyklos ugdymo planas 08-28