MOKYKLOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS

Administracinės paslaugos pavadinimas Priešmokyklinis, integruojantis ikimokyklinio amžiaus vaikus, ugdymas.

Pradinis ugdymas.

Pagrindinis ugdymas.

Neformalusis švietimas.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdymas.

Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymas  (Žin.,  1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804);

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008-08-26 įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848);

Marijampolės savivaldybės tarybos 2005-04-29 sprendimu Nr. 1-542 patvirtintais Marijampolės savivaldybės Šunskų pagrindinės mokyklos nuostatais.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Ikimokyklinuko (priimami ne jaunesni kaip 4 metų vaikai, pageidaujantys lankyti integruotą grupę), pageidaujančio lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę (šis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam kaip 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais metais sueina 7 metai. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vienerius metus)  tėvai parašo prašymą, pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą, gimimo liudijimo kopiją.

Pageidaujančio įgyti pradinį išsilavinimą (vaikui, kuriam tais metais sueina 7 metai) tėvai parašo prašymą, pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą, gimimo liudijimo kopiją, 1 nuotrauką.

Pageidaujančio įgyti pagrindinį išsilavinimą (mokinio iki 14 metų) tėvai parašo prašymą, pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą, gimimo liudijimo kopiją, išsilavinimo pažymėjimo kopiją (jei asmuo atvyko iš kitos mokyklos), 1 nuotrauką.

Mokinys, pageidaujantis įgyti pagrindinį išsilavinimą (14 metų ir vyresni) turėdamas tėvų sutikimą, pateikia prašymą, savo sveikatos pažymėjimą, gimimo liudijimo kopiją, 1 nuotrauką, išsilavinimo pažymėjimo kopiją (jei asmuo atvyko iš kitos mokyklos).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti mokykla Gimimo liudijimo kopija.

Pradinio išsilavinimo kopija (jei asmuo atvyko iš kitos mokyklos ir pageidauja mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą).

Prašymas.

Mokymo(si) sutartis (sudaroma mokykloje iki pirmos mokymo(si) dienos.

Prašymas dėl I-osios užsienio kalbos.

Prašymas dėl II-osios užsienio kalbos (nuo 6-os klasės).

Prašymas dėl dorinio ugdymo.

Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)

Paslaugos teikėjas Marijampolės savivaldybės Šunskų pagrindinė mokykla
Paslaugos vadovas ir paslaugos suteikimo trukmė Mokyklos darbuotojų darbo laikas
  Pr A T K Pt
Mokyklos direktorius Zenius Sadauskas, tel. 8-343-28117, el.p.sunskai@takas.lt , sunskumokykla@gmail.com 800 1700 800 1700 800 1700 800 1700 800 1430
Paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Mokykloje visos teikiamos paslaugos yra nemokamos, išskyrus pailgintos dienos grupę (mokestis nustatytas vadovaujantis 2009-06-29 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-879 „Dėl mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo“).
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  
Prašymo priėmimo vieta Varpo g. 31, Šunskų mstl. Marijampolės sav. (direktoriaus/sekretorės kabinetai)

Mokyklos direktorius                                      Zenius Sadauskas
Peržiūrėti dokumentą