MARIJAMPOLĖS SAV.  ŠUNSKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2017-2018 M. M. VEIKLOS PLANAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Marijampolės sav. Šunskų pagrindinės mokyklos veiklos planas 2017-2018 m. m. (toliau – planas), sudarytas atsižvelgiant į Šunskų pagrindinės mokyklos strateginį planą, SSGG analizę, viziją, misiją, mokinių apklausų rezultatus, tėvų pageidavimus, mokyklos bendruomenės poreikius ir nustato metinius įstaigos tikslus, uždavinius, numato priemones uždaviniams vykdyti.
 3. Marijampolės sav. Šunskų pagrindinės mokyklos 2017-2018 m. m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei įstatymais, Valstybine švietimo strategija 2013-2022 m., Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mokyklos nuostatais, strateginiu planu, Marijampolės sav. Šunskų pagrindinės mokyklos 2017-2018 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo planu, mokyklos direktoriaus įsakymais.
 4. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo  politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, tenkinti Šunskų pagrindinės mokyklos mokinių ugdymosi poreikius, laiduoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.
 5. Planą įgyvendins Šunskų pagrindinės mokyklos direktorius, visi mokykloje dirbantys pedagogai, ugdymo procese dalyvaujantys specialistai (socialinis pedagogas), klasių auklėtojai, neformaliojo švietimo programų vadovai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai, jų tėvai/globėjai bei Šunskų miestelio bendruomenės nariai, mokyklos rėmėjai.
 6. Planas pristatomas mokytojų tarybai, mokyklos tarybai ir tvirtinama direktoriaus įsakymu.
 7. Plane vartojami sutrumpinimai: informacinės komunikacinės technologijos – IKT; ugdymo planas – UP; Vaiko gerovės komisija – VG komisija; specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai- SUP; Marijampolės pedagoginė psichologinė tarnyba- MPPT.

 

 1. FILOSOFIJA IR VERTYBĖS

 

Mokykla – vaikui. Žinodami pagrindines Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatas, remdamiesi švietimo koncepcija, gyvenimiška patirtimi, mokykloje turi būti sudarytos sąlygos dvasinio, fizinio, intelektualinio, estetinio bei individualių gebėjimų plėtrai.

Svarbiausios vertybės: bendradarbiavimas, atsakomybė, tolerancija, savarankiškumas ir pasitikėjimas, saugumas.

 

III. 2016-2017 M. M. VEIKLOS PLANO  ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ

 

Mokyklos pasiekimai. Siekiant įgyvendinti 2016-2017 m. m. veiklos plano tikslus – tobulinti ugdymo kokybę, tenkinant įvairių gebėjimų mokinių poreikius- visa tai orientuojant į kiekvieno mokinio pažangą; bendruomenės telkimas mokyklos vertybių, bendravimo kultūros ir ugdymo(si) aplinkų kūrimui buvo telkiamos visos įstaigos bendruomenės (vadovų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų, tėvų/globėjų ir socialinių partnerių) pastangos.

Šiems tikslams įgyvendinti veiklos plane buvo numatytos 27 priemonės. Per visus mokslo metus buvo įgyvendinta 95 proc. veiklos programoje numatytų priemonių, tik 5 proc. veiklų buvo neįgyvendinta.

Siekiant tobulinti bendradarbiavimą su tėvais ir bendruomene buvo pasitelktos įvairios  bendradarbiavimo formos ir būdai: bendri koncertai, kartu švenčiamos kaimo, tautinės ir valstybinės šventės, aplinkos tvarkymo talkos, akcijos. Mokyklos sporto baze ir mokyklos sale galėjo naudotis visi pageidaujantys bendruomenės nariai.

Tradiciniai renginiai padėjo suburti visą mokyklos bendruomenę (mokinius, tėvus, mokytojus), ugdyti glaudžius tarpusavio santykius bei siekti bendrų tikslų:Rugsėjo 1-osios šventė, Mokytojo diena, tradicinis bėgimas (antrą kartą skirtas organizacijos “Gelbėkit vaikus“ paramos fondui), Kalėdinis renginys, Tradicija tapo dalyvavimas respublikinėse pilietinėse akcijose: „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13-ajai atminti – renginio nuotraukos buvo išsiųstos organizatoriams, kurie jas talpino į tam skirtą svetainę. Jau tradicija tapusi „Tolerancijos diena“- kasmet vis su kitu simboliu, „Savaitė be patyčių“ – iš organizatorių gauta padėka už dalyvavimą šioje akcijoje.

Aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2017” tradiciškai prasidėjo karštos arbatos gėrimu, kas vaikus ir mokytojus nuteikė bendram kilniam darbui.

Pavasarį vyko 5-10 klasių mokiniams kamuolio mėtymo į krepšį varžybos, vadovas A. Virbickas ir visiems įspūdį palikęs „Golas“.

Olimpiadų, konkursų, parodų, varžybų rezultatai.

3-4 kl.mokiniai su mokytoja R.Murauskienė dalyvavo savivaldybės Mažųjų matematikų olimpiadoje. Anglų k. mokytoja  su pradinių klasių mokiniais dalyvavo konkurse, Europos dienai paminėti, gauti padėkos raštai, atminimo dovanėlės.

Konkurse skirtame Lietuvos kalbos savaitei dalyvavo mokytojos R. Murauskienės mokiniai. Konkursą organizavo Marijampolės dailės mokyklos ir Savivaldybės administracijos konkursui

“Pieškime kalbą“.

7 kl. mokinys Ernestas Aleknevičius (paruošta lietuvių k. mokyt. B Zaveckienės) dalyvavo 46 –ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurse“ užėmė I vietą.

Respublikinėje kalnų dviračių varžybose, mergaičių komanda užėmė garbingą III vietą, parengė kūno kultūros mokytojas A. Virbickas.

Kita veikla. Didelis dėmesys skiriamas IKT taikymui ugdyme, mokytojai skatinami naudoti įvairias technologijas savo pamokoje, jos pasiruošimui, darbui su auklėtiniais, jų tėvais, taip pat ir darbe su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.

Buvo įrengtas metodinis kabinetas su multimedia, ten pamokas vedė mokytojai, seminarus ir pamokas kviesti lektoriai bei svečiai. Mokytojams sudaromos sąlygos lankytis seminaruose, dalintis gauta informacija.

Vyksta ypač nuoširdus bendradarbiavimas su Marijampolės sveikatos biuru: 8-10 kl. mokinims protų mūšis, skirtas Pasaulinei AIDS dienai), o kiek viktorinų, paskaitų, praktinių užsiėmimų sveikatinimo klausimais.

Specialusis ugdymas. Mokykloje 2016-2017  m. m. I pusm. Buvo ugdomi 9 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, o II pusm. trys mokiniai buvo tirti pakartotinai.

Mokytojų bei specialistų teigimu, besiremiant rezultatų analizės išvadomis visi mokiniai padarė pažangą. Su įvairių poreikių mokiniais mokykloje dirba nedidelė, tačiau vieninga specialistų komanda: socialinis pedagogas, logopedas- specialusis pedagogas,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

Kompetentingi yra ir kiti pedagoginiai darbuotojai: dalykų ir pradinių klasių mokytojai. Tačiau reikalingas psichologas, keletui SUP turinčių mokinių reikalingas mokytojo padėjėjas.

Dieninė stovykla. Kaip ir kiekvienais metais, buvo suorganizuota dieninė vasaros ir poilsio stovykla „Žvirgždukai“, kurioje dalyvavo 18 mokinių, iš kurių 8 – socialiai remtini. Stovykloje vaikų užimtumu, poilsiu, sveikata, pažintiniu, pilietiniu, tautiniu ugdymu rūpinosi 19 pedagogų.

Buvo organizuojamas kryptingas mokinių užimtumas vasaros atostogų metu, ugdomi vaikų socialiniai, bendravimo, pažintiniai įgūdžiai. Daug dėmesio skirta vaikų sveikatos stiprinimui, supažindinimui su sveikos gyvensenos nuostatomis,sportinei, prevencinei, pažintinei veiklai. Stovyklautojai lankėsi J. Matulaičio tėviškėje, pramogavo Marijampolės pramogų centre „Lūna“ boulingo klube.  Stovyklos programoje išsikelti uždaviniai buvo įgyvendinti, dalyvavę mokiniai ir jų tėvai liko patenkinti įvairia ir turininga stovyklos veikla, pateikta išsami ataskaita Švietimo, kultūros ir sporto departamentui,  nelaimingų atsitikimų – neįvyko.

Gabūs vaikai. Kad ir tokių mokinių turime nedaug, bet dėmesys skiriamas ir gabių vaikų ugdymui. Ši veikla 2016-2017   mokslo metais buvo plėtojama per įvairiapusišką papildomą ugdymą, dalyvaujant įvairiuose projektuose, olimpiadose, konkursuose ir varžybose.

Sveikatinimas. Didelis dėmesys skiriamas mokinių sveikatinimui ir socialinių įgūdžių ugdymui.Mokykla nevengia ir kitokio pobūdžio priemonių, kurios skirtos sveikai gyvensenai. Vyko paskaitos mergaitėms ir berniukams apie jų higieną, brendimo ypatumus lektoriai atvyko iš Marijampolės Sveikatos biuro. Įvairių užsiėmimų metu mokiniai nuolat diskutavo-  kas gi sveika, o kas – nesveika, kaip keisti ar tobulinti dienos režimą ir t.t. ir čia kiekvienas turėjo galimybę išreikšti savo mintis, apginti ar paneigti savąsias vertybes.

Kvalifikacija. Mokykloje užtikrinamos sąlygos kvalifikacijos tobulinimui. Mokytojai renkasikvalifikacijos tobulinimo būdą, laiką, derina savo kvalifikacijos poreikių tenkinimąsu mokyklos tikslais, poreikiais. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytos žinios ir gebėjimai taikomi praktinėje veikloje yra pasidalijama gauta medžiaga ar naujomis žiniomis. 2016-2017  m.m. mokytojai tobulinosi tiek savarankiškai, tiek dalyvaudami kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose. Kaip kasmet suorganizuotas bendras seminaras “ Sėkmingo pedagogo, tėvų ir vaiko bendradarbiavimo stiprinimas“, nebuvo nė vieno pedagogo netobulinusio savo kvalifikacijos. Skleidžiant metodikos ir pedagogikos naujoves,  pedagogai  buvo nuolat raginami dalyvauti Švietimo ugdymo ir plėtotės rengiamuose projektuose, seminaruose, mokymuose.

           Ugdymas karjerai – integrali ugdymo proceso dalis.

Ugdymas  karjerai  buvo integruotas į dalykų mokymą, projektinę, pažintinę, socialinę,  klasių auklėtojų veiklas ir  skirta valanda neformaliajam švietimui „ Karjeros planavimas“, dalyvaujame projekte „ Kam to reikia?“. Prasidėjus mokslo metams vyko profesinio informavimo renginys, kuriame dalyvavo Kauno taikomosios dailės mokyklos darbuotojos: L. Nainienė (specialioji pedagogė)  ir D. Rainytė (profesijos mokytoja) bei padovanojo „ Profesinio mokymo institucijų ir darbdavių katalogą“.

Su dešimtokais vykome į Marijampolės profesinio rengimo centrą ir buvo atvykusi Marijampolės teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus direktorė L. Barkauskienė, kuri surengė protų kovas  „Ar pažįsti profesijas?“.

Sistemingai atnaujinamas profesinio informavimo stendas: „ Profesinis informavimas“.

Neformalusis švietimas. Neformaliojo švietimoveikloje dalyvavo dauguma besimokančiųjų. Vadovai pritraukė vaikus įdomia veikla, leisdavo išreikšti save tais būdais, kuriais

ugdytinis pats noriai pasirinkdavo. Mokykloje vyko nemažai renginių, kuriuose dalyvavo bei pasirodė neformalaus švietimo užsiėmimus lankantys vaikai.

Bendravimas ir bendradarbiavimas. Stiprinti partnerystės ryšius tarp mokytojų – tėvų – mokinių – uždavinys, kurio įgyvendinimas lemia ir kitų uždavinių sėkmingą sprendimą. Tėvų susirinkimai, švenčių organizavimai vykdavo tėvams patogiu metu.

 

Klasių auklėtojai intensyviai bendravo su tėvais, kurių vaikų elgesyje, pažangume ar lankomume buvo pastebima problema. Tėvų užimtumas, kai kurių šeimų socialinės aplinkos ypatumai trukdo norimam ryšio palaikymui tarp tėvų – mokinių. Jau antrus metus veikė sukurta MOST klasės valandėlių sistema. Daug minėjimų, projektų, prevencinių veiklų įgyvendinta panaudojant šias valandėles.

Mokykloje veikė pailgintos darbo dienos grupė čia vaikai gali pailsėti, paruošti pamokas, užsiimti mėgstama veikla arba kitaip turiningai praleisti laisvalaikį.

Su vienu mokiniu turėjome problemą dėl nelankymo, bėgimo iš pamokų. Daug darbo šiuo klausimu turėjo VGK, kuri rengė posėdžius, pasitarimus su mama, vyko į namus.  Galime teigti, jog visuomet, įvairiais būdais ieškome bendravimo ir bendradarbiavimo būdų, išnaudojame turimas galimybes.

 

MOKYKLOS SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė:
Stiprybės:

Kvalifikuotas, kūrybingas, ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis personalas.

Projektinio darbo praktika.

Viešas ir skaidrus finansinių lėšų tvarkymas.

Mokinių ugdymas organizuojamas taikant modernias technologijas, kurios padeda diferencijuoti,

individualizuoti mokymą ir neformalųjį švietimą.

 

Veikia pailgintos darbo dienos grupė, biblioteka.

Mokykla yra gražioje vietoje (įrengti nauji parkai, gamta, ramybė).

 

Silpnybės:

Mokykloje reikalingas psichologas.

Trūksta lėšų kai kurių kabinetų  renovacijai.

Neaptverta mokyklos teritorija.

IKT susidėvėjimas.

Nepakankamas tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas.

Nepakankami mokinių socialiniai įgūdžiai.

 

Galimybės:

Gerinti ugdymo(si) sąlygas ir kokybę skirtingų poreikių mokiniams.

Įvairinti neformaliojo švietimo, kultūrinę bei projektinę veiklą.

Skatinti aktyviau dalyvauti tėvus ugdymo procese.

Bendradarbiauti su socialiniais partneriais (seniūnija, bendruomenėmis, miestelyje veikiančiomis įstaigomis).

Renovuoti mokyklos stadioną.

 

Grėsmės:

Dėl gimstamumo mažėjimo ir gyventojų emigracijos mažėja vaikų skaičius mokykloje.

Dėl nedarbo, kitų socialinių veiksnių didėja asocialių šeimų skaičius seniūnijoje.

Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus mažėja mokyklos finansavimas.

Konkurentų įtaka (mokinius kviečia mokytis kaimyninės mokyklos).

 

 

III. VEIKLOS PRIORITETAI. VIZIJA. MISIJA 2016-2017   M.M.

  TIKSLAI BEI UŽDAVINIAI

MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI:

 • Kiekvieno mokinio pažanga- mokyklos pažanga;
 • Bendradarbiavimo  galimybių tobulinimas.

Vizija:

Jaukioje aplinkoje besimokanti, kūrybinga, atvira naujovėms, siekianti darnaus asmenybės vystymosi bei turinti bendrų siekių mokyklos bendruomenė.

Misija:

Įgyvendinti švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti mokinių ugdymo(si) poreikius, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi. Teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, užtikrinti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įsigijimą. Racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas. Ugdyti savarankišką, laisvą, dorą, pilietišką asmenybę, kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį, gebantį naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei pasirengusį mokytis visą gyvenimą.

Šunskų pagrindinė mokykla savo veiklos tikslus 2016-2017m. m. kelia atsižvelgdama į silpnąsias mokyklos veiklos sritis, tobulintinus dalykus, į mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatus.

 Tikslai šiems mokslo metams:

 1. Užtikrinti ugdymo proceso kokybę, siekti visų mokinių pažangos atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus.
 2. Bendruomenės narių telkimas bendrai veiklai, plėtojant bendradarbiavimo galimybes kuriant bendravimo kultūrą ir ugdymo(si) aplinką.

 

 1. MOKYKLOS VADYBINIŲ FUNKCIJŲ PASISKIRSTYMAS. DIREKTORIUS:

 

 1. Vadovauja  mokyklos strateginio plano ir ugdymo planų įgyvendinimui.
 2. Aiškina mokyklos bendruomenės nariams valstybinę, regiono švietimo politiką, formuoja visuomenės poreikius atitinkančius mokyklos veiklos tikslus.
 3. Nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, skatina ir skiria nuobaudas.
 4. Paskiria vadybines funkcijas direktoriaus pavaduotojai, kontroliuoja ir koordinuoja darbą.
 5. Atsako  už informaciją apie vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos audito rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimų viešą paskelbimą.
 6. Užtikrina bendradarbiavimu, bendražmogiškomis vertybėmis pagrįstus santykius, Mokytojo etikos normų laikymąsi, priimamų sprendimų skaidrumą, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką, atsako už demokratinį mokyklos valdymą.
 7. Organizuoja ugdymo procesą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą, užtikrina švietimo kokybę.
 8. Organizuoja bei koordinuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir kontroliuoja jų vykdymą.
 9. Sudaro su mokiniais ar jų tėvais (globėjais) mokymo sutartis ir atsako už jų vykdymą.
 10. Kontroliuoja, kad laiku ir teisingai būtų atsiskaityta su biudžeto, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais.
 11. Imasi priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti ir organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę, kontroliuoja civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas.
 12. Organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su tėvais (globėjais), jų švietimą.
 13. Rūpinasi  mokinių maitinimu ir pavėžėjimu.
 14. Organizuoja ugdymo planų rengimą.
 15. Atstovauja  mokyklai valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, teisme, savivaldybės institucijose, santykiuose su kitais asmenimis, derybose su šalies ir užsienio veiklos partneriais, palaiko ryšius su vietos bendruomene, švietimo valdymo institucijomis, šalies ir tarptautinėmis organizacijomis, profesinėmis mokyklomis, aukštosiomis mokyklomis,  Vaiko teisių apsaugos tarnyba, rėmėjais.
 16. Atsako už teikiamos informacijos, dokumentų ir duomenų teisingumą ir patikimumą.
 17. Teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems darbuotojams.
 18. Atlieka kitas mokyklos steigėjo priskiriamas funkcijas, vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymus ir pavedimus.
 1. Telkia mokyklos bendruomenę kurti metinįveiklos planą bei jį vykdyti, inicijuoja bendrųjų ugdymo programų rengimą bei konsultavimą, pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščių sudarymą.
 1. Vadovauja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programų ruošimui ir įgyvendinimui, dokumentų ruošimui į Marijampolės PPT, organizuoja Vaiko gerovės komisijos darbą.
 2. Teikia pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai.
 3. Stebi ugdymo procesą ir vertina ugdymo rezultatus.
 4. Skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis.
 5. Vykdo moksleivių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones.
 6. Organizuoja tėvų (ar vaiko globėjų) švietimą.
 7. Vykdo kitas pareiginėje instrukcijoje numatytas funkcijas.

Mokyklos direktorius  koordinuoja šių mokomųjų dalykų veiklą:

 • priešmokyklinį /ikimokyklinį ugdymą
 • geografiją, ekonomiką
 • anglų kalbą
 • rusų kalbą
 • muziką
 • tikybą
 • dailę
 • informacines technologijas
 • neformalųjį švietimą
 • žmogaus saugą
 • matematiką
 • logopedo – specialiojo pedagogo veiklą
 • etiką
 • lietuvių kalbą
 • pradines klases
 • gamtą ir biologiją
 • istoriją, pilietinį
 • chemiją
 • fiziką
 • kūno kultūrą
 • technologijas
 • socialinio pedagogo veiklą
 • klasės auklėtojų veiklą

 

 1. LAUKIAMI REZULTATAI

 

Įgyvendinus veiklos plano tikslus, uždavinius bei priemones laukiami pokyčiai:

 1. Pagerės ugdymo kokybė, mokinių pažanga ir motyvacija, pedagogai taikys inovatyvius mokymo metodus, atsižvelgdami į kiekvieno gebėjimus, dalinsis gerąja patirtimi, tėvai prisiims daugiau atsakomybės ugdant vaikus.
 2. Stiprės bendruomenės narių ryšys bendradarbiaujant, kuriama saugi ugdymo aplinka bei skatinamas pageidaujamas mokinių elgesys.

 

VI.VEIKLOS PROGRAMOS PRIEDAI

 

1 priedas. 2017-2018 m. m. tikslai ir uždaviniai bei įgyvendinimo priemonių planas

2 priedas. Ugdymo proceso priežiūros ir patikros planas

3 priedas. Mokyklos  tarybos veiklos planas

4 priedas. Šunskų pagrindinėje mokykloje organizuojamų (valstybinių, tradicinių švenčių bei neformaliojo švietimo) renginių planas

5 priedas. Mokytojų metodinės grupės veiklos planas

6 priedas. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo planas

7 priedas. Klasės auklėtojų ir neformaliojo švietimo metodinės grupės veiklos planas

8 priedas. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

9 priedas. Socialinio pedagogo veiklos planas

10 priedas. Sveikatos ugdymo ir sveikatos priežiūros planas

 

VII. SUPAŽINDINIMAS SU VEIKLOS PLANU

Veiklos planas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje: www.sunskumokykla.lt, mokytojų

kambaryje, visuotinio susirinkimo metu supažindinta mokinių, mokytojų ir tėvų bendruomenė.

 

VIII. REFLEKSIJA VYKS:

– 2018 m. birželio mėn. mokytojų tarybos posėdyje;

– tarpinė analizė bus vykdoma 2018 m. sausio mėn. mokytojų tarybos posėdyje;