BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Marijampolės sav. Šunskų pagrindinės mokyklos veiklos planas 2017-­­2018 m.m. (toliau – planas ), sudarytas atsižvelgiant į Šunskų pagrindinės mokyklos strateginį planą, SSGG analizę, viziją, misiją, mokinių apklausų rezultatus, tėvų pageidavimus, mokyklos bendruomenės poreikius, giluminio mokyklos veiklos įsivertinimo gautus rezultatus ir nustato metinius įstaigostikslus, uždavinius, numato priemones uždaviniams vykdyti.
  2. Marijampolės sav.Šunskų pagrindinės mokyklos 2017-2018 m.m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei įstatymais, Valstybine švietimo strategija 2013-2022 m., Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mokyklos nuostatais, strateginiu planu, Marijampolės sav. Šunskų pagrindinės mokyklos 2017-2018 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo planu, mokyklos direktoriaus įsakymais.
  3. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo  politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes,tenkinti Šunskų pagrindinės mokyklos mokinių ugdymosi poreikius, laiduoti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.
  4. Planą įgyvendins Šunskų pagrindinės mokyklos administracija, visi mokykloje dirbantys pedagogai, ugdymo procese dalyvaujantys specialistai (socialinis pedagogas), klasių auklėtojai, neformaliojo švietimo programų vadovai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai, jų tėvai/globėjai bei Šunskų miestelio bendruomenės nariai, mokyklos rėmėjai.
  5. Planas pristatomas mokytojų tarybai, mokyklos tarybai ir tvirtinama direktoriaus įsakymu.